Consortiumbijeenkomst Lelystad – 4 juli

Vorige week reisde ons consortium af naar Lelystad voor een consortiumbijeenkomst én een bezoekje aan de BioVelddag. Dit keer geen storm en zelfs een zonnetje, waardoor het goed toeven was in de schuur.

De bijeenkomst stond in het teken van partners aan het woord, om te laten zien dat het consortium bestaat uit verschillende wensen en belangen

Koen Verhoogt van de De Vlinderstichting belichtte het onderzoek van de Vlinderstichting om de biodiversiteit op en rondom akkers te verhogen, met name gericht op insecten en vlinders. Koen noemde drie van hun sprekende experimenten: een onderzoek naar kruidenrijk grasland, een experiment met bloemranden en een experiment met een lagere zaaidichtheid zomertarwe waarbij de opbrengst nagenoeg gelijk bleef, maar de grondkeverpopulatie met 400% toenam. Een veelbelovend resultaat, maar waarbij de zaal ook direct opmerkte dat 400% van weinig nog steeds (te) weinig is.

Helma Verberkt was de tweede spreker. Artemis is de belangenvereniging voor producenten en distributeurs van biologische bestrijders en bestuivers, biologische gewasbeschermingsmiddelen en en biostimulanten. Helma benoemde de kansen die zij ziet als het gaat om natuurlijke bestrijding in het open veld. Natuurlijke bestrijding is in de glastuinbouw al veel langer een vanzelfsprekendheid.

Tjeerd Snoeren van Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur vertelde over missiegedreven kennis- en innovatieagenda van de overheid, gericht op landbouw, water en voedsel, waarin publieke en private partijen samenwerken om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Hierbij maken ze bijvoorbeeld gebruik van het Nationaal Groeifonds.

Eveneens vanuit de beleidshoek liet José van Gerven van provincie Gelderland ons zien wat Gelderland doet om gewasdiversiteit te bevorderen. In Gelderland zetten ze met name in op agroforestry. Gelderland is niet bij uitstek een akkerbouwprovincie, maar ook de veeteelt en pluimveehouderij kunnen gebruik maken van het Agroforestry Netwerk en subsidieregelingen. Het doel is om zoveel mogelijk geld te laten landen op de boerenbedrijven zelf.

Na de partners presenteerde bedrijfseconoom Jaap Sok de resultaten van het masteronderzoek van Brent Meier. Hij onderzocht van een kleine groep boeren de intenties en overtuigingen over strokenteelt. De intentie om in de komende twee jaar strokenteelt toe te passen bleek laag onder deze boeren. Hierbij lijken vooral praktische bezwaren een rol te spelen, zoals meer tijdrovende bewerking en gebrek aan geschikte machines. Daarentegen voelen de boeren ook dat de maatschappij vraagt om verduurzaming. Ze denken bijvoorbeeld dat natuurorganisaties en (lokale) overheden hen aansporen om strokenteelt toe te passen, terwijl ze verwachten dat collegaboeren dit niet aanmoedigen. Wel verwachten ze dat strokenteelt ook meer werkplezier kan opleveren.

We sloten de ochtend af met een creatieve sessie begeleid door PhD-kandidaat Inez Dekker en masterstudent Sterre Hubers. De deelnemers maakten tekeningen van het landschap waarin we ons spreekwoordelijk bevinden, op basis van het Themagecentreerde Interactie (TGI) model van Ruth Cohn. We reflecteerden op vier factoren uit het model: ‘ik-wij-het-globe’. IK is het eigen doel, je waarden en je rol. WIJ zijn de andere aanwezigen en hun waarden. HET is de taak of het doel en GLOBE is de context waarin dit alles zich bevindt. Door deze vier elementen letterlijk te tekenen en de tekeningen samen te voegen, werd zichtbaar hoe waarden en doelen overeenkomen en juist verschillen tussen de consortiumpartners. Het was een interessante manier om de discussie op gang te brengen en door te kunnen praten tijdens de lunch.

De volgende consortiumbijeenkomst is op 12 november in Amsterdam.

Erik Poelman
Koen Verhoogt, Vlinderstichting
Helma Verberkt, Artemis
José van Gerven, provincie Gelderland
Tjeerd Snoeren, ministerie
Jaap Sok presenteert resultaten van het onderzoek van Brent Meier.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring