Consortiumpartners

De volgende mensen zijn onderdeel van het CropMix-consortium namens hun organisatie. Kijk hier voor de volledige lijst met deelnemende partners.

José van Gerven

Provincie Gelderland

We werken aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en of kringlooplandbouw met een goed verdienmodel voor de boeren. We zijn op zoek naar inzicht in nieuwe duurzame landbouwmethoden en met name de kansen voor agroforestry.

www.gelderland.nl

Marcel van Diemen

Vitalis Biologische Zaden B.V

CropMix is een goede mix van onderzoekers en telers, waardoor dit onderzoeksproject goede kans van slagen heeft in het vinden van antwoorden op vragen, hoe we de toekomst van de landbouw verantwoord kunnen vorm gaan geven. Als veredelingsbedrijf willen we voorbereid zijn op deze ontwikkelingen, zodat we onze klanten, de telers van de toekomst, van goede rassen kunnen voorzien.

Over Vitalis

Vitalis Biologische Zaden is al 25 jaar toonaangevend in de biologische tuinbouw wereldwijd, dankzij de sterke samenwerking met Enza Zaden. Hoogtechnologische ontwikkelingen, gekoppeld aan biologische veredeling en productie vormt een sterke balans voor de toekomst. Ik ben hier al meer dan 30 jaar bij betrokken en ik zie dat dit mooie resultaten oplevert voor de biologische teler.

www.biovitalis.eu

Miriam van Bree

CIV Groen

Het onderwijs leidt medewerkers en ondernemers van de toekomst op. In die toekomst zullen er minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn en wordt er meer gewerkt met robuuste teeltsystemen. De kennis uit CropMix is daarom relevant voor de docenten en studenten in het beroepsonderwijs: zij zullen hiermee in de toekomst aan de slag moeten.

Over CIV Groen

CIV Groen (Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is de stichting voor de samenwerking van ondernemers, de groene mbo-onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing.

www.civ-groen.nl

Peter Keijzer

Louis BOlk Instituut

Gewasdiversiteit in meng- en strokenteelt kan voordelen bieden in teeltpraktijk, productkwaliteit en en in termen van ecosysteemdiensten. Een groot programma zoals CropMix biedt de mogelijkheid de kansen die hier liggen te verzilveren. Als projectadviseur lever ik graag mijn bijdrage aan dit waanzinnig interessante programma.

Over Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut dat al ruim 45 jaar kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid ontwikkelt. Drie schakels die sterk samenhangen en een integrale aanpak vergen. Wij werken aan het versterken van natuurlijke systemen en processen, of dat nu een agrarisch gebied is, een bedrijf, een patiënt of een stadswijk. Dat doen we samen met betrokkenen uit de praktijk (participatief) en daarbij werken we aan praktische en toepasbare resultaten. Specifiek op het gebied van gewasdiversiteit hebben we de afgelopen jaren ons vooral gericht op mengteelten van granen en peulvruchten, waarbij keuze van passende gewassen en rassen, zichtbaar maken van voordelen en oplossen van nadelen, en helpen ontwikkelen van afzetketens de rode draad vormden. Met en voor de telers, altijd op en vanaf de boerderij.

www.louisbolk.nl

Wouter Bulk

BASF

BASF heeft duurzaamheid als fundament in haar strategie verankerd. Daarom zijn we zeer betrokken bij alle stappen die we in de agrarische sector kunnen zetten om tot verdere verduurzaming te komen. Vandaar dat we deelnemen aan het Cropmix project dat is opgezet door de WUR. We willen graag een bijdrage leveren met de kennis die er binnen BASF beschikbaar is over gewasbescherming en gewasmanagement. Het zou mooi zijn als we na afloop van het project meer handvatten hebben om de hoeveelheid CO2 uitstoot, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verder te reduceren. Bij BASF werken we aan oplossingen om de boer en tuinder verder te helpen richting duurzame landbouw. Als dit met minder input kan is dat voor alle partijen winst. Hopelijk lukt het om met behulp van de ecologie hier verdere stappen in te maken. We kijken uit naar de verdere samenwerking met de onderzoekers en betrokken partners. 

Over BASF

Landbouw is van fundamenteel belang om voldoende gezond en betaalbaar voedsel te produceren voor een snel groeiende wereldbevolking en tegelijkertijd de milieueffecten te verminderen. Door samen te werken met partners en landbouwdeskundigen en door duurzaamheidscriteria te integreren in alle bedrijfsbeslissingen, helpen wij boeren en tuinders om een positieve impact te creëren op duurzame landbouw. Daarom investeren we in een sterke R&D-pijplijn, die innovatief denken combineert met praktische en concrete acties in het veld. Ons portfolio omvat zaden en specifiek geselecteerde planteneigenschappen, chemische en biologische gewasbescherming, oplossingen voor bodembeheer, plantgezondheid, ongediertebestrijding en digitale landbouw. Met deskundigen in het lab, op het veld, bij de klant, op kantoor en productiesites, streven we naar de juiste balans voor succes – voor boeren, de landbouw en toekomstige generaties. In 2021 genereerde onze divisie een omzet van €8.2 miljard.

www.agriculture.basf.com www.agro.basf.nl

Tom Groot

Koppert

Koppert levert natuurlijke oplossingen voor tuinbouw en akkerbouw. Onze producten omvatten insecten en mijten, micro-organismen en hommels. Deze dragen bij aan de diversiteit in het gewas en ondersteunen de natuurlijke processen net als de gewasdiversiteit.

Koppert is van oudsher vooral gericht geweest op de tuinbouw, gewassen geteeld in kassen. De laatste jaren richten wij ons ook al meer op openteelten.
In openteelten komen er meer insecten het gewas in vliegen dan in een min of meer gesloten kas. Deze insecten omvatten zowel plagen als nuttige soorten. Het vergroten van de gewasdiversiteit, zoals met de strokenteelt, is één manier om de balans tussen plaag en natuurlijke vijand goed te houden. het gericht loslaten van natuurlijke vijanden, zoals Koppert dat doet, is een andere. In CropMix zie ik een heel mooie gelegenheid om te onderzoeken hoe beide methoden elkaar kunnen versterken.

www.koppert.nl

Thea van Beers

agrifirm

Binnen Agrifirm ben ik kenniscoördinator. We vertalen alle relevante onderzoeken en ontwikkelingen naar nieuwe oplossingen en adviezen voor onze telers. Om onze telers goed te kunnen blijven adviseren willen we vooruitdenken over mogelijke toekomstige teeltsystemen. Strokenteelt kan een aanvulling zijn op de bestaande teeltsytemen. Waarom een teler dat zou moeten gaan doen willen we hier graag leren.

www.agrifirm.nl

Jeroen van Arkel

Aeres hogeschool Dronten

Op Aeres Hogeschool Dronten geef ik studenten graag achtergrondkennis over landbouwgewassen en hun interactie met de omgeving. Ik hoop dat dit toekomstige boeren en adviseurs helpt om de processen in de plant en de invloed van de omgeving daarop te begrijpen. In de praktijk zou dit helpen bij het sturen van de gewasopbrengst en -kwaliteit. Mijn drijfveer in CropMix is mijn nieuwsgierigheid naar de interactie tussen gewas en omgeving en het effect hiervan op de plantproductie en plantenstoffen.

Aeres Hogeschool zal CropMix inbedden in het onderwijs (practica en colleges) met focus op de ecologie en agronomie van gemengde teeltsystemen inclusief de adoptie van deze systemen door boeren.

www.aereshogeschool.nl

Artemis

Artemis

Artemis vertegenwoordigt de belangen van bedrijven in onderzoek, productie en verkoop van biologische bestrijders/bestuivers, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten in de Nederlandse agrisector met de missie om de markt van biologische oplossingen in de land- en tuinbouw te vergroten door een verandering in de mindset te stimuleren. De visie is gericht op het voldoen aan maatschappelijke wensen omtrent verduurzaming door over te schakelen naar weerbare planten en teeltsystemen, waarbij biologie als basis dient. Het concept van biologische buffering is essentieel, met als doel gezondere bodems en weerbaardere gewassen te creëren. Artemis benadrukt het belang van biologische producten op alle niveaus van het teeltsysteem.

www.artemisnatuurlijk.nl

Monique van Vegchel

Plantum

Plantum is de branchevereniging voor veredelaars en jonge-planten kwekers.

De transitie naar meer duurzame teeltsystemen is van groot belang. Goede rassen, die passen bij deze teeltsystemen, zijn een belangrijk onderdeel. Graag denken wij mee over rol die veredeling kan spelen bij de verdere ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen.

www.plantum.nl

Sanne Veel

AVVN natuurlijk tuinieren

Ik werk als communicatie en content-specialist bij AVVN. Ik breng informatie over CropMix naar onze leden via de nieuwsbrief, social media kanalen, website en ons magazine De Tuinliefhebber.

Zie ook onze samenwerking in MoestuinMix.

Over AVVN

AVVN samen natuurlijk tuinieren komt sinds 1928 op voor de belangen van volkstuinders. In totaal hebben we 220 volkstuinen als lid, met te samen 32000 tuinders. We maken ons sterk voor het behoud en uitbreiding van groen in de woonomgeving. Samen tuinieren is niet alleen gezond en verbindend, als je dit natuurlijk doet is het ook goed voor de biodiversiteit. Veel van onze tuinders hebben een moestuin, waar ze gewassendiversiteit in de praktijk brengen .

Wij staan achter een duurzame manier van voedsel verbouwen, samen mét de natuur. Deze transitie in de landbouw is ons inziens heel hard nodig. Wij brengen CropMix graag in contact met onze leden, die als moestuinders waardevolle informatie kunnen leveren aan het onderzoek.

www.avvn.nl

Ans Hobbelink

AVVN natuurlijk tuinieren

Wij staan achter een duurzame manier van voedsel verbouwen, samen mét de natuur. Deze transitie in de landbouw is ons inziens heel hard nodig. Wij brengen CropMix graag in contact met onze leden, die als moestuinders waardevolle informatie kunnen leveren aan het onderzoek.

Ik ben bestuurslid bij AVVN. Het vernieuwen en openstellen van volkstuinenparken is een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Evenals samenwerken en kennis delen met verwante organisaties op het gebied van natuur, tuinieren en biodiversiteit. Als pensionado komen mijn kennis en ervaring goed van pas.

Behalve werken en genieten in mijn volkstuin, trek ik er graag op uit voor fotografie van vlinders en ander schoons in de natuur.

Over AVVN

AVVN samen natuurlijk tuinieren komt sinds 1928 op voor de belangen van volkstuinders. In totaal hebben we 220 volkstuinen als lid, met te samen 32000 tuinders. We maken ons sterk voor het behoud en uitbreiding van groen in de woonomgeving. Samen tuinieren is niet alleen gezond en verbindend, als je dit natuurlijk doet is het ook goed voor de biodiversiteit. Veel van onze tuinders hebben een moestuin, waar ze gewassendiversiteit in de praktijk brengen .

www.avvn.nl

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring